Az Én Világom Letölthető

  

Az Én Világom 

   Képes Bibliai Idézetek Kincsestára

HIT-SZERETET-REMÉNY

Letölthető a Képpre Kattintva

Biblia Történetek Hangoskönyv

Facebook

Képgaléria

Képgaléria Elérhető a Képre Kattintva

Látogató számláló

0
0
0
1
8
2
5

Isten Igéje Élő és Ható

Isten Igéje Élő és Ható

 Hit

 

"Ne félj csak higgy" /Márk,5.36/

 

"A hit hallásból van a hallás pedig Isten igéjéből" /Róm.10/

 

"Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni,mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy õ létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik" /Zsid.11.6/

 

"Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek hogy mindazt megnyeritek és meglészen néktek" Márk.11.24

 

"Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek" /Máté17.20/

 

"Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől, a harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben." I.kor.12.4

 

 

"Mert a hitetlen férjet megszenteli felesége, és a hitetlen asszonyt megszenteli férje." I.kor.7

 

 

"Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben."

 

 

"Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból: üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívők lettünk."Róm.13.11

 

"Aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint, aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét, aki tanító, tanítson, aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson, aki jótékonykodik, tegye egyszerűségben, aki elöljáró, legyen gondos, aki irgalmasságot gyakorol,…Róm. 12.6

 

 

"A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál." Róm.10.11


"Minden lehetséges annak, aki hisz." Mk 9,23

“Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” /Apcs.16.31/

 

 

Remény

 

"Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben."

 

"A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak."

 

"A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete."

 

"De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység."

 

"Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk."

 

"És mindenki, aki így remél benne, megszentelődik, ahogyan szent ő is."

 

"Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetekért…

 

 

 

 

Szeretet

 

Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legfőbb: az első parancs" A második hasonló ehhez: szeresd felebarátodat, mint önmagadat. E két parancson függ az egész törvény és a próféták.” (Mt 22,37-40)

 

 

"A tudás azonban felfuvalkodottá tesz, a szeretet ellenben épít." I.kor8.1

 

"A szeretet nem tesz rosszat az embertársnak. A törvény tökéletes teljesítése tehát a szeretet."

 

"Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet."

 

"Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel, mert aki embertársát szereti, a többi törvényt is megtartja."

 

"A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást."

 

"Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz."

 

"Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van."

 

 

"Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk."

 

"A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete."

 

"De ti szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára."

 

"Irgalomban, békében és szeretetben bőven legyen részetek!"

 

"Ez a szeretet azt jelenti, hogy parancsai szerint éljünk. Ez hát a parancs, mint ahogy kezdettől fogva hallottátok, hogy éljetek szeretetben."

 

 

"Legyen velünk az Atyaistennek és Jézus Krisztusnak, az Atya Fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben!"

 

"Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek."

 

"Abból tudjuk meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogy szeretjük az Istent, és megtesszük parancsait."

 

"Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten egyszülötte, és aki a szülőt szereti, szereti szülöttét is."

 

"Ezt a parancsot kaptuk tőle: Aki Istent szereti, szeresse testvérét is."

                                                                                              I.Jan.4

 

 

 

 

 

Honlap készítés