MY WORLD E-BOOK

Az Én Világom

Vers & Ige Gyüjtemény E-book

Letölthető: Kattints a Képre!

Facebook

Ige Galéria

        Ige Galéria 

       Katt a Képre

 

Látogató számláló

0
0
1
3
2
5
8

Blog

2021.10.21 15:39
Én az Atyában az Atya Én Bennem
Élj úgy ahogy Jézus élt, mert egy vagy vele! El van rejtve az Életed Krisztussal együtt az Atyában! 
Jézus hogyan élt?
Tudta honnan jött hova megy, tudta ő és az Atya egy! Szerette az Atyát Atya akaratát cselekedte egy akaraton voltak ! Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk. Aki azt mondja, hogy őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.
1János 2:5‭-‬6 HUNB Atya szerelmes gyermeke vagy az Atya végtelen Szeretettel Szeret Téged! Isten fia vagy egy vagy az Atyával! Jézus erre ezt mondta: „Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát? Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek.” Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta: keljetek fel, menjünk el innen.”
János 14:9‭-‬11‭, ‬31 HUNB
2021.10.13 11:12
Legyél Velem
Hű az Isten aki elhívott titket az Ő fiával  Jézus Krisztussal a mi Urunkkal való közösségre! A célod nem lehet földi! Nincs más Út nincs más Cél Jézus az Egyetlen aki mindörökre megmarad! Az Elhivasod az élet célod JÉZUS! A szolgálat fontos, szükségszerű de nem élet cél mulandó minden ami a földre irányul ami világban van! Beteljesedesed Jézusban van az Ő tiszta igaz végtelen szerelmében! Nincs másra szükséged CSAK az Úrra az Úr arra kér csak LEGYÉL VELEM! Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: „Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!” Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”
Lukács 10:38‭-‬42 HUNB
2021.07.09 15:10
A Hit gyűrűje
A hit gyűrűje! Az Úr mindenkit vonzz magához, hogy eljegyezze a hit ajándékával! A hit nem azé aki akarja aki fut hanem konyorulo Istene... Isten hite van benned Ő Eljegyzett téged az ő hitevel önmagából a drága hiteből adott neked Ő maga a hit szerzője és bevegzoje az ő hite benned a drága jegyajandek a hit gyűrűjet hordod magadon, amivel eljegyzett magának mind ezt a drága hitet örököltük! Azért most én csábítom őt: elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Azután adom vissza szőlőjét, és az Ákór völgyét a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy felel nekem, mint ifjúsága idején, mint akkor, amikor kijött Egyiptom földjéről. Azon a napon férjednek fogsz hívni – így szól az Úr –, és nem hívsz többé Baalnak. Kiveszem szájából a Baalok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. a föld is meghallgatja a gabonát, a mustot és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezréelt.
Hóseás 2:16‭-‬19‭, ‬21‭-‬22‭, ‬24 HUNB
2021.06.24 11:31
Tud az Úr neked annál többet is adni

Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent 

Az Úr kárpótol Téged mindenert Ő maga az örökséged a jutalmad a vele való szerelmes közösség a kárpótlás számodra ami minden vesztesegedet felülmúlja! "Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska" (Jóel 2,25).Egyszer Elizeus így szólt ahhoz az asszonyhoz, akinek a fiát életre keltette: Indulj útnak házad népével együtt, és tartózkodj jövevényként ott, ahol lehet, mert az Úr éhínséget idéz elő, és be is következik az az országban hét esztendeig. A király kikérdezte az asszonyt, az pedig elbeszélte neki az ügyét. Ekkor a király egy udvari embert adott mellé, és meghagyta, hogy adják vissza mindenét, sőt a mező egész jövedelmét is attól a naptól számítva, amikor elhagyta az országot, egész mostanáig.2Királyok 8:1‭, ‬6 HUNBAmacjá ezt kérdezte az Isten emberétől: De mi lesz azzal a száz talentummal, amit az izráeli csapatnak adtam? Az Isten embere így felelt: Tud az Úr neked annál többet is adni!2Krónikák 25:9„Akkor felelvén Péter, monda néki (Jézusnak): Ímé, mi elhagytunk mindent és követtünk téged: mink lesz hát minékünk? Jézus pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, a kik követtetek engem, az újjá születéskor, a mikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét. És a ki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mindaz száz annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet.” (Mt 19, 27-29)Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, a ki… száz annyit ne kapna most ebben az időben, a jövendő világon pedig örök életet.” (Mk 10, 29-30)

2021.06.18 09:44
Krisztus a mi Életünk!

Az Új életed Krisztus! Az Igaz szerelem lemondást es áldozatot kíván önként áldozza magát a szerelmének mindent otthagy mindenről lemond az életet is felaldozza a szerelemert ezt Jézus megtette az Egyházert a Menyasszonyban a szerelem maga Jézus a Szent Szellem vegzi el kimunkalja hogy Ő is ugyanezt tegye... nem kényszerből önként szerelembol örömmel! Teljes Onatadas igaz Istentisztelet önként szabadon örömmel atadod az életed az Úrnak! Az Úr a saját életet ajándékozta neked Új életet örök életet kaptál tőle őt magát adta ajándékba maga az Úr lett a Te életed a szerelmed a mindened most már csak hozzá ragaszkodsz többé már nem kell a régi az új gyönyörűséges életedben élsz jársz aki maga Krisztus! Az életed el van rejtve Krisztussal egyutt az Atyában! Szánjátok oda magatokat az Úrnak mint élő Szent áldozat ami kedves az Úr előtt! Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban: (1Kor 9,27; Gal 5,16.19-21) 13Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint a kik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. (1Pét 4,2.3) 14Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt19Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert a miképen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre. (1Pét 4,3) 20Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok. (Eféz 1,3.1Pét;1,3;Róm 15,5) 21Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, a miket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál. (Róm 5,12) 22Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. (Jób 41,11) 23Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban

2021.05.18 11:27
A Kegyelem a Te Férjed nem a Törvény!
Aki Törvény altal akar megigazulni kiesik a Kegyelemből! Nem lehet két Férjed!  Törvény alatt élsz vagy Kegyelem alatt? Ruth könyve a Megváltás élőképe! A kegyelem a férjed nem a Törvény! Ruth- Boaz kapcsolata szerelme előképe Krisztus és Egyház a Vőlegény Menyasszony kapcsolatanak szerelmenek a megvaltasnak Boaz az a rokon aki megvalthatja Ruthot az idegent, pogányt! Ő az az áldott férfi aki által áldást nyer Ruth! Ő törvény, képtelen a megvaltasra! Boaz az Aki törvény szerint jár el betölti a törvényt így az alarendeltje lesz és ezáltal megváltja feleségül veszi az igaz szerelmet! A kegyelem Jézus az egyetlen rokon a Megváltód ő lett a ferjed a Törvény helyett! A kegyelem a Szabadítód nem a Törvény! A kegyelem az egyetlen aki megtudta es megakarta tenni amire a törvény képtelen volt! Így a törvény kénytelen volt meghajolni a kegyelem előtt! Az Úr a kegyelem Megszabadított a törvény uralma alól hogy Kegyelemmel élj örökre !Ruth arcra borult, a földig hajolt, és ezt mondta Boáznak: Hogyan nyerhettem el jóindulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok?
Ruth 2:Erre azt felelte a közeli rokon: Azt nem tudom magamra vállalni, mert akkor a saját örökségemet teszem tönkre. Vállald magadra az én rokoni kötelezettségemet, mert én nem tudom vállalni!
Ruth 4:6 HUNBErre azt felelte a közeli rokon: Azt nem tudom magamra vállalni, mert akkor a saját örökségemet teszem tönkre. Vállald magadra az én rokoni kötelezettségemet, mert én nem tudom vállalni!
Ruth 4:6 HUNB
Keskeny az út szoros a kapu ajtó amely az életre visz Én vagyok a juhok ajtaja csak rajtam keresztül juthatsz be Isten országába az Atyához nincs mas út ajto! Nem ismerlek titeket tavozzatok tőlem ti gonosztevok! Kire mondja ezt Jézus? A 10 szűz példázata a jó fa rossz fa példázata baranyborbe bújt farkasok, hamis próféták, képmutató farizeusok kik ők ?A magukat kereszténynek valló Jézushoz tartozó emberek akik próbálnak megfelelni elfogadottá igazzá válni az Úr előtt, igyekeznek a törvényt betartani és úgy bejutni Isten országába, szájukkal tisztelnek engem de szivük távol van tőlem, így senki nem tud bejutni Isten országába, tokeletessegre soha el nem juthatnak embereknek ez lehetetlen hogy udvozuljon csak Istennek lehetséges az ő ereje hatalma által az Ige által JÉzus által tudsz üdvözülni az ő tökéletességet ruházta ránk ezt csak el kell fogadni pld. gazdag ifjú.... Uram Uram nem a te nevedben tettük ezt azt..... Cselekedetekről szól.... gyümölcseikről ismeritek fel azokat is.
Válj az ige boldog cselekvőjeve!Megcselekszi = időt tölteni az igevel Jézussal Jézus szerelmeben idozni furdozni élni és maradni ez az idő töltés cselekvés tesz téged boldog aktiv ige cselekvőve mert az ige cselekszik benned vagyis az ige cselekvőjeve válsz! Szabadság tökéletes törvénye az ige maga Jézus szerelme a szerelem törvényenek megismerése! Rahagyas hagyni az igét cselekedni benne vele maradni idozni, ez a te cselekvésed! Az ige Jézus pedig megcselekszi amiert küldetett Szeret szabadít gyógyít felemel tanít téged és benned másokat! Aki hallja az igét és megcselekszi az terem sok gyümölcsöt az a gáz épült kősziklára az nem felejti el mit látott az ige tükrében Az Ige cselekszik benned megcselekszi amiert kikuldetett a cselekvésed az a nyugalom hagyod Jézust cselekedni benned! Te pedig meghalsz önmagadnak megfeszited kereszten tartod az éned mindennap!
2021.05.05 13:34
Az Úr az én Örökségem!
Az Úr az én Örökkévaló Örökségem! Az örökség valójában egy személy, maga Krisztus, maga Isten bölcsessége! Romolhatatlan örökkévaló örökséget készített az Atya nekünk az ige maga Jézus Ő Isten elrejtett titkos ajándéka öröksége az emberiségnek, akit a világ nem ismert fel nem látta nem halotta megse gondolta volna.... Benne aldatik meg a föld minden nemzetsége! Rajta kívül nincs örökség! Minden Õ benne és Õ általa érhetõ el számunkra. Zsid 9: 15-17
Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az elsõ szövetség alatt elkövetett bûnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét.
I Kor 2: 2-9 titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktõl fogva elrendelt a mi dicsõségünkre.Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség Urát nem feszítették volna meg. Hanem hirdetjük, amint meg van írva: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett”, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek.
1Korinthus 2:8‭-‬9 HUNB
Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úr ra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.
Zsoltárok 16:5‭-‬9
2021.04.28 14:58
Isten-Szeretet- Élet-Erő
Isten maga a Szeretet! Szerelem hármas egysége! A Szeretetből indul az Élet és az Erő ....egymásból indulnak ki és egymásba érkeznek vissza végtelen szerelemkör! Ok tartjak fenn a vilag mindenséget! Kezdetben volt az Élet ( az Ige a Fiú ott volt a Szeretetben (Istenben az Atyában) volt és később kibocsatotta odaadta a világért testté lett az Élet és ugyanúgy ott volt az Atyában a saját szelleme a Szent Szellem aki maga a Fiúság az Erő a Szeretet szelleme (vesztek erőt miután a Szent Szellem rátok száll, Fiú küldi aki az Atyától jön, Amikor a Szent Szellem rátok száll erőt vesztek.... Szent Szellem ereje bearnyekolja Máriát, a Feltámadás ereje a Szent Szellem Jézust feltámasztja ) ! Szeretet nélkül nem jelenik meg az Élet és Erő sem, mindig csak együtt egyszerre cselekszenek! Jezus mondta Semmit nem teszek csak amit az Atyatól hallok es latok! A Szent Szellem azokat az igazsagokat tovabbitja nekunk amit Jezustol es az Atyatól hall! Az Elet nélkül nem tud megnyílvanulni a Szeretet és az Erő sem ! Erő nélkül nem tud működni az Elet és a Szeretet sem (a szeretet ereje dünamisz feltámadás ereje az élet ereje Jézus feltámadása az Atya szeretete és a Szent Szellem ereje által támadt fel az Élet ), szeretet és élet nélkül az erő nem érvényesül! A Szeretet Élet és Erő egyseges egeszkent működik! Különálló személyek de egyek, Egymás nélkül nem tudnak nem akarnak megnyilvanulni!A Szeretet úgy szerette a világot hogy az (Örök) Életét adta, hogy aki hisz az Örök Életben aki Jézus Isten fia el ne vesszen hanem az örök életben Krisztussal való közössegben eljen !
2021.04.27 13:08
Isten-Ember Szeretet Isteni képmás!
Ha nem szereted testvéredet, akit látsz, akkor nem szeretheted Istent sem, akit nem látsz. (1Jn 4, 20 b)Isten annyira szeretett hogy testet alkotott NEKED, hogy önálló lenykent mégis egységben vele megelhesd ŐT Viszont SZERESD ŐT AZ EMBERBEN ! ISTEN SZERETETE= EMBER SZERETETE! Ha az embert szereted, öleled, Istent szereted, öleled testben HA ISTENT SZERETED SZERETED AZ EMBERT IS, mert az Isten és az ember egy! Isten az emberben tette láthatóvá magát rész szerint! Isten sokszínűsege végtelensége egysége az emberekben külön külön felfedezheto, Isten tulajdonsága, oldala, arca megmutatkozik az emberben, egyenként külön, külön minden egyes emberben Isten egyes tulajdonsága. Arca képe jelenik meg, rész szerint láthatóvá válik az Isten az emberben..... Az ember a kepmasom minden egyes ember hordozza Istent, láthatóvá valik Isten egy - egy arca oldala, Isten egy adott arca oldala tulajdonsága vágya, csak rajtad keresztül benned vált láthatóvá..... senki más nem rendelkezik azzal az arccal amivel te.... Isten olyan mint te, te olyan vagy mint az Isten amikor felfedezed magadban az igazságot Jézust rajossz hogy ő te vagy és te Ő vagy! Isten adta magát felismerhetove tette magát az élő emberben isteni drága gyöngyszeme vagy, minden egyes ember Isten Szent drágaköve! Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.
1Mózes 1:27 HUNB
2021.04.24 11:24
Jézus a teremtő szó a kijelentett igazság!
Jézus az ige az élet Ő az Atyából áradt ki Ő a láthatatlan Isten képe (Én és az Atya egy vagyunk aki engem látott látta az Atyát) az Atya teremtő szava, a kijelentett megelevenített ige, örökkévaló igazság a romolhatatlan maradandó mag! A Szentháromság egy végtelen szerelem körforgás hármas szerelem egység, egymásnak való önként alarendeltseg kerek egész teljes egymás kezét elnem engedő Szentháromság egy Isten, Isten maga a Szerelem! Ebbe a körforgásba von be minket az Atya Jézusban, ahogy ők egyek mi is egyek legyunk velük! Én az Atyában az Atya én bennem én ti bennetek ti énbennem mondja Jézus! EGYMÁS NÉLKÜL SEMMIT NEM tesznek! Ezért Mi sem tehetünk semmit Jézus nélkül... Nálam nélkül semmit sem tehettek.... Teljes onatadas saját akarat feladás teljes alávetetettseg Istennek, egyakarat az atyával Jézus az Atya nélkül semmit sem tett, csak amit az Atyátol látott halott azt tette meg a Szent Szellem által ! Egy akaratkent egymásnak alavetve magukat együttműködve EGYSÉGES SZERELEMBEN alkotjak meg a világot és az embert a képmásukra vagyis közösségre szerelemben való együttműködésre mert mind egyek vagyunk benne mindenkiben és mindenben felfedezheto az Isten egy-egy tulajdonsága rész szerint és minden ember el van rejtve Jézussal együtt az Istenben! Jézus a cselekvő ige aki Isten a Szent Szellem aki Isten eleveníti támasztja fel, életre kelti az igét, az Atya Isten kibocsatott szava ÁLTAL vagyis JÉZUS ÁLTAL és a SAJÁT SZELLEME Szent Szellem Megeleveníto feltamadás ereje által teremtett és alkotott mindent... MINDEN A FIUBAN őbenne altala és neki lett TEREMTVE AZ IGE kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.
János 1:1
2021.04.12 10:28

Idő töltés az Úrral A szégyen levetése ! Az Úr elvette a szégyened ne szégyeld a büneid a piszkos lábad megmossa az Úr hagyd hogy megmosson megtisztitson minden szennyes dologtól ami a lábadra rakodott szégyenérzet nélkül járulj hozzá, és  hagyd, hogy ő szolgáljon feléd a bűnnel együtt a szégyent is lemossa rólad! Az Úrral akkor lehet közösséged akkor vagy igazán alázatos ha hagyod, hogy az Úr szolgáljon neked mielőtt még te szolgálnal felé! Hagyd, hogy szerelmevel,kegyelmevel békességével ajándékaival elarasszon, elhalmozzon szépségével lenyűgozzon! Mária a jobb részt az egyetlen jót amire valójában szükség van azt választotta Ő ült Jézus lábainál az ő békésségében szépségében fürdött imádta az Urat a csendes nyugalomban. Hagyta hogy az Úr szolgáljon felé! Mártával szemben aki szolgált aggódott tett vett és nem élvezte az Úr jelenlétét szépségét szerelmét amire leginkább szüksége lett volna. Akkor tudsz majd teljes alázattal szolgálni mások felé ha az Úr szolgál feléd! 

2021.04.10 10:24
Az Úr levetette Isteni dicsőségét mikor a Földre jött feltámadásával visszakapta és nekünk továbbadta. Mi feladatunk, hogy dicsőitsük őt a testünkben, tükrözzük vissza az Úr dicsőségét csak őt az ő dicsőségét szerelmét szemléljük imádjuk, így elváltozunk az Ő képére és hasonlatosságára. Az Úr neked adta a dicsőségét, kinyilvánította szerelmét (szeretetének csúcspontja-szerelme teljessége) ez az én szerelmes fiam akiben gyönyörködöm, ahogy az Atya Jézust szereti és Jézus az Atyát úgyanúgy szeret téged is ebbe a szerelem egységbe von be téged, ezt tapasztalod meg amikor az Úr megmutatja dicsőségét neked kijelenti teljes Isteni szerelmét megismered őt teljes valójában, szépségében( imádás) Megmutatja láthatóvá teszi Isteni onmagát, arcát, szépségét, fényét, teljességet!
2021.04.07 14:17
Aki az Úrral egyesül egy Szellem Vele!
Az Atya akaratából,Egy vagy Jézussal vele benne születtél újjá a Vőlegény a Menyasszonnyal egyesült Egy szellem vagy Ő vele! Elválaszthatatlan egységben örök szerelemben! Az Úr kijelenti magát neked az erre alkalmas időben ha már  szellemileg felkészített rá ezt ő végzi el benned, ekkor lakozást vesz a Szívedben eggyé válik veled! Tapasztalati megismerés egyéválás Isteni teljesség megismerése, benne élése!
Elválaszthatatlan vagy Jézustól együtt születtél vele romolhatatlan örök magból! Az Atya akaratából az Igebol az igevel együtt születtél újjá vele együtt keltél életre ! Az Atya rád néz Jézust látja amikor Jézusra néz téged lát! Örök Elválaszthatatlan egységben örök szerelemben élsz Jézussal együtt az Atyában! Jézus volt az utolsó ádám! Az ember Ádám Isten képmása aki férfi és nő is volt egyben ugyanis Ádámban benne volt a nő Éva egyek voltak ! Ádam oldalabol vetetett ki Éva ez a kepmas eltorzult a bűn miatt ! A férfi vagyik a nőre a nő a férfira ! Krisztus az egyházra az egyház Krisztusra amig megnemtörténik az újra eggyé válás a teljesség megélése addig hiány jön létre az emberben és csak keres keres amig rá nem talál és fel nem ismeri az Igazi másik felét Jézust akivel örök egységben volt van és lesz! Az Ige Testté lett emberre lett Jézus Isten tökéletes kepmasa íme az ember... tehát benne volt a nő a Menyasszony kezdetektől fogva a kereszten megszületett ki vált belőle a Menyasszony víz és vér által az oldalából megszületett az egyház a Menyasszony az új ember új Éva született meg aki egy Jézussal egy Szellem Ő vele újjászületéskor megtortenik az egyesülés Isten egyesul az emberrel akivel mindig is egy volt....elhagyja apját anyját és ragaszkodik feleségéhez a férfi és nő ujra egy test lesznek, teljesség, aki az Úrral egyesül egy Szellem Ő vele! Lakozást vesz az Úr az Atya a Szent Szellem a testedben a templomban az egész lenyedben! Jézus és az egyház a Vőlegény és a Menyasszony Isten tokeletes kepmasa egy az Atyával!
A Szent földön a szivedben megszületett az ige Jézus által és a Szent szellem vize által az új ember vagyis maga Jézus született meg kelt életre benned és vele együtt te is megszülettél mert Ádámban benne volt Éva Jézusban pedig te voltál benne vele együtt születtel meg! Bezárt ket jól öntözött paradicsom kert meg művelt földdarab a te szíved A Szent Szellem végtelen víz forrás a bensődben ami szüntelen ontoz és gyümölcsözővé tesz! Amikor az ige jó földbe Isten által felszantott megmunkált földbe szívbe hullik szempillantás alatt szíven talál az ige és életet ad neked benned, megtortenik az újjászületés!
2021.03.22 09:48
Kegyelembe fogadott!

Miért vétkezik egy újjászületett Krisztusban élő hivő?

Nem tudod ki vagy! Nem bízol nem hiszel Istenben elveszted a bizalmad Istenben és magadban! Az átélt megtapasztalt együttlétek kérdésessé válnak ! Lehet hogy mégsem olyan az Isten stb.......Abban a pillanatban mikor hagyod, hogy az idegen hazug kigyó elbizonytalanítson az identitásodban abban,hogy te Isten szerelmes gyermeke vagy gyönyörűsége és minden a tiéd erőlködés nélkül, abban a pillanatban a bun uralma alá kerülsz támadható sebezhető leszel mert nem maradtal meg Isten irántad való szerelmében! Maradjatok meg az én szeretetem tudatában! ELFOGADOTT VAGY KRISZTUSBAN! Tudd hogy ki vagy hova tartozol Isten szerelmes gyermeke vagy kegyelembe fogadott nem tudsz kiesni Isten kegyelméből, mert életed el van rejtve Krisztussal együtt az Atyában világosságban vagy helyezve egészségben vagy ezt tudatositsd magadban, ha ezt elfelejted vagy figyelmen kívül hagyod akkor fogsz elesni, mert nem az igazságban maradsz, nem gyökereztél bele a szeretetbe a gondolataid nem újultak meg, hiszel a hazugságnak ami nem te vagy így törvény alá kerülsz azt hiszed hogy kiestel a kegyelemből,hogy Isten nem szeret elveszited a bizalmad hited, ezért vétkezel és elesel újra és újra ! Még kell gyokerezni a gondolataidnak meg kell újítanod amit Isten gondol rólad beleágyazódni a gondolataidnak  Isten kegyelmébe abban hogy Isten szeret téged a hibáid ellenére is ez arra fog vezetni hogy téged, hogy szeretetben járj és ne bűnben,  Amint tudatusol benned ki vagy valójában visszalepsz újra a szerelembe amiben eddig is voltál csak te hitted hogy kiestel a bűn azonnal eltunik az életedből! Jézus a betoltott törvényt mint ajándék kitoltotte a szívünkbe az Isten szeretetet mert a törvény betöltése a szeretet a szívünkbe elménk be írta ezt ajándékba adott MINDENKINEK VAGYIS önmagát adta ajándékba hogy elfogadottá tegyen Isten előtt! Ne erőlködj a törvényt nem azért adta Isten hogy te töltsd be és úgy válj elfogadottá hanem hogy rajojj te soha nem tudod betolteni a törvényt arra csak Isten képes ezért megigazulni sem tudsz saját erőből a törvény által soha egy ember sem igazulhat meg, csak ingyen kegyelembol hit által ami az ő ajándéka neked az eleted el van rejtve Krisztussal együtt az Atyában, csak el kell fogadnod hogy Kegyelembe vagy fogadva!

2020.10.13 11:31
Isten kibocsátotta Igéjét

Jézus az egyetlen a legdragabb orvosság amely győzött a halál felett ahol az Élet van ott nincs halál.... mellette kigyógyít minden létező testi lelki betegségedből! Orvosságot adtam nektek hogy kigyogyitsalak minden betegségedből! Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért,
Zsoltárok 107:20‭-‬21 HUNB

2020.10.05 10:35
Az Ige cselekszik!

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Törvényeimet a szívükbe, elméjukbe írom, hogy ne vétkezzenek ellenem.Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól! Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened!Töltsd meg a szíved az igazsággal és őrizd meg Isten beszédét a szíved mélyén az Ige az igazság az igazság igéje által születtél újjá Isten akaratából, megőrzi a szívedet a gonosztól és tisztán tart, ha a szíved tiszta.. tiszta a beszéded is, mert amivel telve van a szíved azt fogja szólni a szad is! Az Ige cselekszik benned az Ige pedig meg cselekszi amiért kiküldetett szóld az igét! Az Ige életed ad és gyógyulást az egész testednek! Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám... Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot! Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz! Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól!

Példabeszédek 4:20‭-‬27 HUNB
2020.10.02 10:14
Krisztus az Élet Illata!

Áraszd az Élet illatát,Jézus jó illatát! Áraszd a szeretetet feltétel nélkül pazarlóan önfeláldozva minden emberre, erről ismerik fel, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást! Tölts időt jelenlétében és hordozd Krisztus jó illatát! Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta érettünk, "áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként" (Ef 5,2Ágai szétterülnek, ékes lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a Libánon.
Hóseás 14:7 odament hozzá egy asszony, akinél egy alabástromtartóban drága olaj volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére.
Máté 26:73Mária vett egy font valódi nárduszból készült, drága olajat, megkente vele Jézus lábát és megtörölte a hajával, a ház betelt az olaj illatával. Jó illata van olajodnak, neved, mint a kiöntött olaj; ezért szeretnek téged a lányok.
Énekek 1:3

2020.09.30 11:11
Mit kérsz? Mit kívánsz? Megkapod!

Te mit kérsz mit kívánsz a királytól ?

Jézus megkérdezte tőle: "Mit kívánsz, mit tegyek veled?" A vak ezt mondta: "Mester, hogy újra lássak."10,52 Jézus ekkor így szólt hozzá: "Menj el, a hited megtartott téged." És azonnal újra látott, és követte őt az úton.

Bármit kértek az Atyától az én nevemben megkapjatok....higyjetek hogy amit kértek megkapjatok és meglesz nektek.... semmit sem kételkedve.... A második napon megint megkérdezte a király borivás közben Esztertől: Mit kérsz, Eszter királyné? Megkapod! Mit kívánsz? Ha az ország felét is, meglesz! Eszter királyné így válaszolt: Ha jóindulattal tekint rám a király, és ha jónak látja a király, azt kérem, hogy életemet, azt kívánom, hogy népemet adják nekem!
Eszter 7:2‭-‬3 HUNB. Ti meg írjatok a király nevében, amit a zsidók érdekében jónak láttok, és pecsételjétek le a király gyűrűjével. Mert az az irat, amelyet a király nevében írtak, és a király gyűrűjével pecsételtek le, visszavonhatatlan
2020.08.13 18:33
A Bárány Menyegzője

Örüljünk, ujjongjunk és dicsőítsük, mert eljött a Bárány menyegzőjének napja. Menyasszonya felkészült. Megadatott neki, hogy ragyogó fehér patyolatba öltözzék.” A patyolat a szentek igaz tetteit jelenti. Ekkor hozzám fordult: „Írd! Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzői lakomájára!” Jel. 19.7.

2020.06.03 10:19
A Szent Szellem kiárad -Pünkösd

Pünkösd Jézus megdicsőült így a megígért Szent Szellem kitoltetik minden Krisztusban hivore Krisztus teste az egyház megszuletik a Szent Szellemtől, Jézus szent Szellembe és tűzbe merít be ! Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig ti bennetek. A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.
János 14:16‭-‬17‭, ‬Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: „Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg.” Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: „Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izráelnek?” Így válaszolt: „Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.”
Cselekedetek 1:4‭-‬11 HUNB

2020.05.13 13:49
Jézus a világmindenség fenntartója!
Igen, adjatok hálát az Atyának! Mert ő tett benneteket alkalmassá, hogy a világosságban részt vegyetek a mennyei örökségben. Ezt az örökséget is ő készítette el népe számára. Az Atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitt át szeretett Fia Királyságába. Mert a Fiú által szabadultunk meg, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. Istent nem láthatja egyetlen ember sem. Jézus azonban hitelesen megmutatja, hogy Isten milyen. Jézus feljebbvaló minden teremtett lénynél, mert Isten Jézus által teremtett mindent a Mennyben és a Földön: minden látható és láthatatlan lényt, még a trónokat, urakat, uralkodókat és fejedelmeket is. Isten mindezeket a Fia közreműködésével és Fia számára teremtette. A Fiú minden teremtménynél előbb létezett, és hatalmával ő tartja fenn az egész világmindenséget. Ő a „feje” a „testnek”, vagyis az Eklézsiának. Ő a forrása mindennek. Ő a legelső, aki a halálból feltámadt, ezért mindenben és minden tekintetben övé az első hely. Mert Isten úgy látta jónak, hogy az ő teljessége éljen a Fiúban, és a Fiú által kössön békét mindenkivel, aki a Földön, vagy a Mennyben lakik. Isten ezt a békét Jézus vére által kötötte meg, amikor Jézus meghalt a kereszten.
Pál levele a kolosséiakhoz 1:12‭-‬20 EFO

Önzetlenül, szeretettel, járj közben másokért! Segíts nekik, imádkozz értük! Kérhetek tőletek valami vigasztalást a Krisztusban? Van-e bennetek szeretetteljes vigasztalás? Valóban közösségünk van egymással a Szent Szellemben? Van bennetek gyengéd együttérzés irántam? Ha igen, akkor tegyétek meg, amire kérlek titeket! Ezzel nagy örömöt fogtok szerezni. Legyen a gondolkozásotok összhangban egymással, legyen bennetek ugyanaz az isteni szeretet egymás iránt, éljetek teljes egyetértésben, és ugyanarra a célra törekedjetek! Ne irányítson benneteket az önzés, irigység, vagy büszkeség! Ellenkezőleg, alázatosak legyetek, és adjatok a másiknak több tiszteletet, mint amit magatoknak kívántok! Ne csak a magatok érdekeit nézzétek, hanem mindenki törődjön a testvérei érdekeivel is! Az a gondolkodásmód és szándék uralkodjon bennetek, amely a Krisztus Jézust jellemezte! 

2020.04.21 14:24
Feltámadt

Ezután a tanítványok hazamentek, Mária pedig ott maradt a sír előtt, és sírt. Közben lehajolt, hogy benézzen a sziklasírba, és két fehér ruhás angyalt látott. Ott ültek, ahol korábban Jézus teste volt: egyik a fejénél, a másik a lábánál. Az angyalok megszólították Máriát: „Miért sírsz, asszony?” Ő így válaszolt: „Mert elvitték Uramat, és nem tudom, hová tették.” Majd hátranézett, és meglátta Jézust, aki ott állt a háta mögött. De Mária nem ismerte fel, hogy ő az. Jézus megkérdezte: „Miért sírsz, asszony? Kit keresel?” Mária azt hitte, hogy a kertésszel beszél, ezért így felelt: „Uram, ha te vitted el, kérlek, mondd meg, hová tetted, és én elviszem!” Jézus nevén szólította: „Mária!” Ekkor Mária megfordult, és azt mondta: „Rabbuni!” Ez héberül azt jelenti: „Mester”. Jézus ezt mondta neki: „Ne érj hozzám, mert még nem mentem fel az Atyához! De menj el a testvéreimhez, és mondd meg nekik: »Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez!«” Ezután Mária a tanítványokhoz ment, és ezt mondta nekik: „Láttam az Urat!” Elmondta nekik azt is, amit Jézus üzent.
János evangéliuma 20:10‭-‬18 EFO

2020.04.11 10:10
Elvégeztetett!
Jézus érted halt meg! Később, amikor Jézus látta, hogy már mindent befejezett, megszólalt: „Szomjas vagyok.” Ekkor teljesedett be, amit az Írás erről mondott. Volt ott egy ecetes korsó, s valaki belemártott egy szivacsot, és izsóp szárára tűzve felnyújtotta Jézus szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: „Most már minden be van fejezve”. Ezután lehajtotta a fejét, és meghalt. A pászka ünnepre való előkészületek napja volt, és utána egy különleges szombati ünnepnap következett. Emiatt a zsidó vezetők nem akarták, hogy a kivégzettek teste szombaton is a keresztfán maradjon. Így hát megkérték Pilátust, parancsolja meg, hogy a katonák törjék el a három keresztre feszített férfi lábát, és vegyék le a holttesteket a keresztről. Ezért a katonák eltörték az egyik elítélt lábát, akit Jézussal együtt feszítettek meg, azután a másikét is. De mikor Jézushoz értek, látták, hogy ő már meghalt, ezért az ő lábát nem törték el. Ehelyett az egyik katona a lándzsáját beledöfte Jézus oldalába. A sebből azonnal vér és víz folyt ki. Az tanúsítja ezt, aki a saját szemével látta, hogy így történt, és igazat mond. Azért mondja ezt, hogy ti is higgyetek. Ő tudja, hogy ez az igazság. Mindez azért történt, hogy beteljesedjen, amit az Írás mond: „Egyetlen csontját sem fogják eltörni.” Egy másik helyen pedig ezt mondja az Írás: „Néznek majd arra, akit átszúrtak.”
János evangéliuma 19:28‭-‬37 EFO

Ne hagyd magad megtéveszteni! Nincs más örömhír! Egy igazi öröm hír van! Hanem mit mond az Írás? „Egészen közel van hozzád az Isten üzenete. Ott van az a szádban és a szívedben.” Ez pedig a hit üzenete, amit hirdetünk. Ha tehát kimondod és elismered, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor megmenekülsz.Ugyanis „mindenki megmenekül, aki segítségül hívja az Úr nevét.Jézus ezt felelte nekik: "Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött."" (János 6:28-29).És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében: Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem; JÁN. 16.6. Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel a Vőlegény számára akarlak titeket felkészíteni, ahogyan a menyasszonyt eljegyzik a vőlegény számára. Igen, én „eljegyeztelek” benneteket Krisztus számára, és arra törekszem, hogy úgy vigyelek hozzá, mint tökéletes menyasszonyát.Az a vőlegény, akinek menyasszonya van! A vőlegény barátja csak vár és figyel, hogy mikor hallja meg a közeledő vőlegény hangját. Mennyire örül, amikor meghallja! Most én is így örülök: boldog vagyok, hogy ő megérkezett!

2020.03.25 11:39
Aki az Úrban bízik nem szégyenül meg!

Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett. De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.” De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.
Zsidók 10:19‭-‬20‭, ‬22‭-‬23‭, ‬32‭, ‬35‭-‬36‭, ‬38‭-‬39

2020.03.16 10:42

Ne félj és ne rettegj! Egy ellened készült fegyver sem lesz jo szerencsés! Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize; miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Oh te szegény, szélvésztől hányt, vígasztalás nélkül való! Ímé, ólomporba rakom köveidet, és zafirokra alapítalak. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelg hozzád. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz! 

Isten szárnyai alatt van a menedekunk! Teljes gondviseles, védelem biztonság! Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom! Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnyai alá gyűjti a csibéit. (Mt 23,37)Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége.Mily drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. (Zsolt 36,8Mint repeső madársereg, úgy oltalmazza a Seregek Ura Jeruzsálemet, oltalmazza és megmenti, megvédi és megtartja. (Ézs 31,5)Mint mikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókái fölött repdes, kiterjesztett szárnyára veszi, evezőtollán hordozza őket. (5Móz 32,11)Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól.

2020.02.18 11:35
Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját!

Én Hű vagyok hozzád, így szól az Úr! Légy hű mindhalálig! Nem járhatsz két úton! Senki se szolgálhat két úrnak ... Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is . Mt. 6.24.Ezért indulj, kiáltsd ezeket a szavakat észak felé! Ezt mondd: Térj meg, elpártolt Izráel – így szól az Úr –, akkor nem haragszom rátok! Mert én hű vagyok – így szól az Úr –, nem tart örökké haragom. Csak ismerd el bűnödet, hogy hűtlenül elhagytad Istenedet, az Urat. Futkostál utaidon az idegenek után minden bujazöld fa alá. Csak az én szavamra nem hallgattatok – így szól az Úr. Én ezt mondtam: Szeretnék veletek úgy bánni, mint fiaimmal, és nektek adni a kívánatos földet, mint legékesebb örökséget a népek között. Azt gondoltam, hogy Atyádnak hívsz engem, és nem fordulsz el tőlem! De ahogyan egy asszony hűtlenül elhagyja házastársát, úgy hagytatok el hűtlenül engem, Izráel háza! – így szól az Úr. Térjetek meg, elpártolt fiaim! Meggyógyítlak benneteket, bár elpártoltatok. Itt vagyunk, eljöttünk hozzád, mert te vagy, Uram, a mi Istenünk!
Jeremiás 3:12‭-‬13‭, ‬19‭-‬20‭, ‬22

Jézus a feltámadás és az élet! Egy meghalt mindenkiért tehát mindenki meghalt ő benne és mindenki feltámadt és el ő benne! Vele együtt meg haltunk vele együtt feltámadtunk az örök életre és mennyei helyekre lettünk ültetve! Már az Ószövetségben is láthatjuk, hogy ő a feltámadás és az élet! Sunemi asszony fia, 2Kir.4. Újszövetség Lázár feltamasztasa JÁN. 11. Naini ifjú Luk. 7..... Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom,2Timóteus 2:8 Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is.
2Timóteus 2:11 Bement, bezárta kettőjük mögött az ajtót, és imádkozott az Úrhoz. Majd fellépett az ágyra, odafeküdt a gyermek mellé, és rátette száját a szájára, szemét a szemére, tenyerét a tenyerére. Ahogy így ráhajolt, fölmelegedett a gyermek teste.

Tiszteld és becsüld Mennyei Atyadat alkotódat! Tiszteld földi apadat és anyádat, hogy hosszú ideig elhess azon a földön, amelyet az Úr adott neked! A Tisztelethez ígéret fűződik! Tisztelet nagyra becsülni, értékelni”. A fiú tiszteli atyját, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én Úr vagyok, miért nem félnek engem? – mondja a Seregek Ura nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet. Ti ezt kérdezitek: Mivel vetettük meg nevedet? Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a helytartódnak: kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogad-e? – mondja a Seregek Ura.
Malakiás 1:6‭, ‬8. Azt mondtátok: Hiábavaló az Istennek szolgálni, mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a Seregek Ura előtt?Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek.
Malakiás 3:20

Isten tegnap ma és örökké ugyanaz! Ő betölti minden szükséged és még azon felül is ad! Add át neki amid van, bármi is az bármilyen kevés is Ő megszaporítja! Már az Ószövetségben is megismerhetjuk mint gondviselo Apuka. 

Illés és a Sareptai özvegy asszony:

Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam! Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utánakiáltott, és ezt mondta: Hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal!  De az asszony így felelt: A te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs miből. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsómban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve kisüssem azt magamnak és a fiamnak. Azt most megesszük, azután meghalunk. 

Illés azonban ezt mondta neki: Ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad; de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem! Magadnak és a fiadnak csak azután készíts! 

2020.01.30 09:38
Mindenre van Erőm a Krisztusban!

Az Úr megerősít a gyenge, erőtlen napjaidban! Mert amikor erőtlen vagyok akkor vagyok erős! Az én erőm a te erőtlenséged által végeztetik el! Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Akik az Úrban biznak erejuk megújul szárnyra kelnek mint a saskeselyűk Ezs.40.31  Te lehet, hogy azt mondod feladom nem bírom tovább mivel véges emberi erővel rendelkezel ez előfordulhat barkivel és éppen a cél előtt fogy el az erőd és nem tehetsz mást fel adod de Jézus azt mondja neked én benned elek és én végtelen erővel rendelkezem az én erőm megerősít és visz tovább, hogy célt érj és örömöd teljes legyen! Rám nézz és az erőm áramlik beléd! Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen! JÁN. 

 Már a tiéd Jézusban minden igéret Igenné és Amenné lett! Jézussal együtt mindennel megajándékozott az Atya minket Ábrahám minden áldása a tiéd hit által! A legdrágábbat odaadta hogyne ajándékozna vele együtt mindent! HIT ÉS TÜRELEM ÁLTAL OROKOLJUK AZ ÍGÉRETEKET kitartok hűséges maradok Isten ígérete mellett megha nem abban a pillanatban látom megvalósulni ! Az Ige akkor is megall! A MAG ÉS A GYÜMÖLCS MEGJELENÉSE KÖZÖTT IDŐ TELIK EL DE TUDJUK HISSZÜK, HOGY Megjelenik meg ebben a földi világban viszont vannak bizonyos ígéretek ami csak a mennyeiben lesznek láthatóvá, ott azonban minden ígéret beteljesul! Jézusban minden ígéret igen és ámen lett! Jézusban ajándékba kaptunk minden szellemi aldast! Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg; ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el.Habakuk 2:3 

2020.01.26 09:54

Királyi menyegző! Jézus a jó királyfi! Dicső Mennyei lovag! Túl Szép hogy igaz legyen.... mondjuk a mesere de ha megvizsgaljuk az igét és meg kapjuk kijelenteskent is belatjuk, hogy Minden mese igaz minden mese hőse a jó királyfi a jó győz a rossz fölött, próbák, nehézségek, szenvedések önfeláldozás a szerelmes menyasszony megszabadítása a gonosz hatalmából, mindent az igaz szerelemért a végén mindig a jó győz, menyegző, örök szerelem, örök öröm és boldogság! Az ember szívének legmelyebb vágya, álma teljesül Jézusban ő az akire mindig is vártál! Ő a minden a mindenekben! Énekek Éneke, Eszter K. Ruth K. Több Újszöv. ige bizonyítja hogy Jézus a Szerelmes Vőlegény aki megszabadította a szerelmes menyasszonyat a gonosztól! Szerelmesem az enyém és én is az övé vagyok! É. É. Csipkerózsika Hamupipőke Hófehérke, Csillagszemű juhász, Süsü, Szépség és a Szörny, Rómeó és Júlia! Én vagyok a jó királyfi könnyű engem megtalálni, karom erős szívem vidám nincs is több ily királyfi tán /Süsü dala/Jézus a hős szerelmes igazságos jó királyfi! Legszebb vagy az emberek közt, kedves szavak áradnak ajkadról, meg is áld Isten örökre! Kösd derekadra kardodat, te hős, ölts pompás díszruhát!

Jézus megszabadított kivasarolt a szolgasagbol szabadságra! Nem vagy többé szolga szabad vagy Fiú vagy örökös vagy! Akit tehát a Fiú megszabadit valóban szabad! Nem a szolgaságra lelkét kaptatok hanem a fiúsag lelkét ami azt kiáltja Abbá Atyám  Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. 

2020.01.17 12:59

Tanuljatok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok! A jó vezető nem uralkodik a másikon, hanem példát mutat! A lábmosással Jézus alázatosságból és felebaráti szeretetből adott példát. Szerette az övéit szerette őket mindvégig! Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel. Jézus így válaszolt neki: Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá: Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is! Jézus így szólt hozzá:

2020.01.03 14:24

Szenvedni Krisztusért! A Lelki érettség felnőtté válás Krisztusban szenvedés elkerülése nélkül nem lehetséges! A Szenvedés szépítő kellék szükséges eszköz,a megtisztulási folyamat (szentté válás) része, hogy a kiválasztott szűz lány...A Menyasszony a Király elé méltón járulhasson! Ha el kell vesznem, hát vesszek el! Eszter K. A fiú szenvedései árán tanult engedelmességet! Akit szeret az Úr megfenyíti, megostoroz mindenkit akit fiava fogad! Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. „De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról.”Apcsel.20.24.

2019.12.30 10:34

Jézus hű és irgalmas főpap, aki szíven hordoz minket mindenkor az Atya előtt! Közbenjár imádkozik értünk! Állandó emlékeztető az Úr előtt! Drágák és becsesek vagyunk a számára! Mint a korona drágakövei, úgy ragyognak földjén. Zak. 9.16. Drágának tartalak és becsesnek mivel szeretlek! Mint egy köteg mirha, mely keblemen nyugszik, olyan az én szerelmesem. Jézus élőképe :Hordozza Áron Izráel fiainak nevét a szíve fölött a döntések közlésére való hósenen... Legyenek azok Áron szíve fölött amikor bemegy az Úr elé! A bizonyságtétel így szól: „Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint.” hanem annak esküjével, aki így szólt hozzá: „Megesküdött az Úr, és nem bánja meg; te pap vagy örökké.” 

2019.12.27 11:02
Az Ige Testté lett

Immanuel Velünk az Isten! Mert úgy szerette Isten a világot hogy egyszülött Fiat adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen hanem örök élete legyen Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni: Íme, egy szűz fogam méhében , és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el.„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
Lukács 2:10‭-‬11 HUNB

Jézus lerombolta az elválasztó falat! Krisztusban nincs szemelyvalogatas nincs zsidó, görög stb. egy testhez tartozunk egyek vagyunk Krisztusban! Egybeszerkesztett mindenkit önmagában! NEM csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő beszédükre hisznek bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, Atyám, mint te énbennem, és én tebenned, ők pedig mibennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem (Jn 17:20-21).Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban. I. Kor. 1.Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat,

Aki pedig az Úrral egyesül, egy Lélek Ővele! Isten képmása vagyunk! Jézus a második Ádám Isten tökéletes képmása! Jézusban már benne volt a Menyasszony Te és Én... És a Menyasszony előlep Ő már testemből való test.... Így is van megírva: ‘Az első ember, Ádám, élőlénnyé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő Lélekké.. Szellemem szerint való hozzám illő Jézus halálakor római katona darda dofes oldalából víz és vér folyt ki meg születik a Menyasszony a meg/újjá születés csodája aki mindvégig benne volt.. ... mint ahogyan Adamban benne volt az asszony Éva asszonyember, mely almot bocsat Ádámra oldalbordájábol vetetett férfiemberből az asszony ! Elhagyja apját anyját és ragaszkodik feleségéhez felettébb nagy titok ez Krisztus és az egyház/ a Menyasszony! Lesznek ketten egy testté! Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: 

2019.11.27 10:47

Miből épül a házad?Jézus Krisztus az alap Te mit építessz az alapra? Szénát, szalmát pozdorjat vagy aranyat ezüstöt drágakövet miből épül a házad? Kárt vall megég a tűzben vagy megmarad az amit felepítettel? Ki fog derülni azon a napon az Úr ismeri egyedül a mi szívünket meg mi sem ismerjük saját magunkat.. a cselekedeteink mögött húzódó motivációt, szándékot ezért ne ítelkezzunk mások felett és saját magunk felett sem, mert amit az ember rossznak lát.. Mennyei Apukank maskepp látja vagy fordítva.... ezért csak Ő tud igazságosan ítélni és jutalmazni! Mi ne is próbálkozzunk ezzel! Minden dolgotok szeretetben menjen végbe szeretet által munkálkodó hittel cselekedjünk ne önző dicsőségvágyból tegyünk jót! Ez az egy amit Mi tehetünk! Járjunk az Úr által előre elkészített jó cselekedetekben! Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.

Legyunk halasak mindenkor mindenért az Úrnak, mert jó és örökkévaló a szeretete! Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggedt a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. 

Az Egyház mint Krisztus Menyasszonya! A Házastársak szerelmét Krisztus és a Menyasszony az Egyház kapcsolatahoz hasonlítja! Pál bemutatja azt a lelki viszonyulást és odaadást, amelynek a házasságon belül természetesnek kellene lennie. Isten népével való kapcsolatát a hazassaghoz hasonlítja látható Hóseás könyvében hűséges férj Isten aki vissza várja a hűtlen parazna feleségét mert Ő hűséges ha mi hutlenek vagyunk is mert önmagát nem tagadhatja meg! Isten házasságban gondolkodik örök szövetségben!„A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.” Nagy titok ez én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom...Isten Boldog házassági kapcsolatot szeretne intim személyes kapcsolatra 

2019.11.10 10:27
Jézus a Ragyogó Hajnalcsillag

JÉZUS A FÉNYES HAJNALCSILLAG! FELRAGYOGOTT TE NEKED A KRISZTUS! Én vagyok… ama fényes és hajnali csillag. (Jel 22,16) Ragyogj Te is ebben a világban! “Serkenj fel, aki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus”. (Ef 5,14.)  Ha meglatom azt akit szívből szeretek felragyog az arcom! Isten mindig feléd fordítja arcát, rád mosolyog ne fordíts neki hátat mosolyogj vissza rá és tukrozd vissza az ő arcának ragyogasat! Ti vagytok a világ világossága ragyogjatok a sötétségben ne rejtsd el a ragyogasod! Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.
2Péter 1:19 Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!” 4Moz. 6, 25 Mózes nem tudta, hogy arca bőre ragyogott mivel vele beszélt MÓZ . 2 Ragyogj! 

2019.11.08 10:21

Jézus dicsősége szépsége gyönyörűsége a Napnál is ragyogóbb! Ezt a dicsőségét nekünk adta! Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk Jn. 17.Amikor majd Krisztus a mi életünk megjelenik, vele együtt mi is megjelenunk dicsőségesen Kol. 3.3.majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja!”Róm 8:29 Mert a kiket eleveismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ô Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ô legyen elsôszülött sok atyafi között.
Máté 13:43 Hat nap múlva Jézus felment egy magas hegyre. Csak Pétert, Jakabot és annak testvérét, Jánost vitte magával. A hegyen a szemük láttára átváltozott. Arca úgy ragyogott, mint a Nap, a ruhája pedig fehéren fénylett. Ekkor megjelent mellette Mózes és Illés, és beszélgettek vele. A felhőből hang hallatszott: „Ő a Fiam, akit szeretek, és akiben gyönyörködöm! Őt hallgassátok!”ApCsel 26,13

2019.11.07 12:44
Énekelj Új dalokat az Úrnak!

                            

 

 

 

 

 

2019.11.07 11:32
Jézus a Gyógyító!


JÉZUS A GYÓGYÍTÓ az egyetlen aki meggyógyít Téged! Akarom tisztulj meg! Ő meg akar gyógyítani, érintsd meg Őt hittel. Mindenki meg akarta érinteni Jézust, mert olyan erő áradt belőle, amely mindenkit meggyógyított. A Názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött,Mindenkit meggyógyított aki az ellenség elnyomása alatt volt, mindenkit aki hozzá ment, senkit nem utasított el Téged sem fog.
Lukács evangéliuma 6:19 EFO Amikor az asszony meghallotta, hogy Jézus ott van, átfurakodott a tömegen, Jézus háta mögé került, és megérintette a ruháját. Ugyanis ezt gondolta: „Elég, ha a ruhájához érek, már attól is meggyógyulok.” Amikor megérintette Jézus ruháját, azonnal megszűnt a vérzése, és érezte, hogy meggyógyult. Jézus rögtön észrevette, hogy erő áradt ki belőle. Megfordult, és ezt kérdezte: „Ki érintette meg a ruhámat?”
Márk evangéliuma 5:27‭-‬30

2019.11.04 12:20

Jöjj, járj velem a vízen! Lépj ki hitben a csónakodból és megtapasztalod a saját csodádat! Éljünk meg Együtt ezer csodát! Velem nincs lehetetlen! Lépj ki ! Bízz bennem megtartalak! Bizony Ő Isten Fia !Ha ki akarsz lépni, és hitben akarsz járni, akkor az Úr menni fog veled, és felemel, ha kezdesz süllyedni. Visszasétál veled a csónakhoz, ha kell.Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig monda: Jöjj! És Péter kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémüle; és a mikor kezd vala merülni, kiálta, mondván: Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és monda néki: Kicsinyhitű, miért kételkedél? És a mikor beléptek a hajóba, elállt a szél. sónakból!

A Hit szárnyain repülj velem, SZABAD VAGY én Szerelmesem! JÉZUS a Szabadító, kiszabadított téged a tüzes kemencebol mert benne bízol és ragaszkodsz hozzá életed sem kímélve.... megha a halál arnyekanak völgyében járok is benned bízom Istenem! Megkotozve dobtak be de szabadon jössz ki már a kemencében szabad VAGY, mert Jézusban vagy Jézus ott van veled így nem árt neked semmi az ellenség elenged mert nem talál rajtad fogást... A halál nem tarthatta fogva feltamadott dicsőségben, él örökké a mi Szabadító királyunk! Akkor Nabukodonozor király megijedt és sietve felkele, szóla és monda az ő tanácsosainak:

2019.10.28 12:43
Örök feléd a hűségem!

Örök feléd a hűsegem! Ne félj, Én vagyok, Bízz bennem! Bízz Isten Örök hűségeben megtartó erejében! Hű az Isten, Ő megbízható megtartja ígéreteit soha nem hagy magadra!„kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak.. " 2Kor.4,8-9. Ne vedd le a tekinteted Jézusról, maradj vele közösségben" Szemem állandóan az Úrra néz... Zsolt. 25.15 Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. 
1Korinthus 1:5‭-‬9 HUNB 

2019.10.24 17:00
Eljött a Bárány menyegzője!

Eljött A Bárány menyegzője! Készen van a szenvedélyesen szerető menyasszony? Vajon szerelme viszonzasra talál? Ő A SZÍVÜNK szerelmes KIRÁLYA? Ő feltétel nélkül és visszavonhatatlanul szerelmes beléd! Örüljünk, ujjongjunk és dicsőítsük, mert eljött a Bárány menyegzőjének napja. Menyasszonya felkészült. Megadatott neki, hogy ragyogó fehér patyolatba öltözzék.” A patyolat a szentek igaz tetteit jelenti. Ekkor hozzám fordult: „Írd! Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzői lakomájára!” Majd folytatta: „Istennek ezek a szavai igazak.” Jel. 19.

Jézust úgy ismered meg ha követed! Ismerd meg az Urat! Kövess engem! Járj velem! Gyere legyél velem, Jöjj hozzám! 'Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az Ő eljövetele bizonyos, mint a hajnal.'' (Hós 6:3)Követés: Legyen vele személyes napi kapcsolatod idozz a jelenlétében, minőségi idő hallgasd őt, figyelj rá, szemleld, gyonyorkodj benne, válj egye vele csak úgy ismerheted meg ha találkozol vele mindennap, minőségi időt töltesz vele, beszélgetsz vele! Szükséges, hogy megismered Őt! Hogy belőle taplalkozz, legyél rá szomjas és éhes akard latni Őt mindenek előtt legyen....

2019.10.19 11:48
Dalok Jézushoz II.

1.Győztessé Tettél

2.Ő ott él Bennem( Szent Szellem)

2019.10.16 11:20
Dalok Jézushoz

 Szent Szellemtől született dalok! 

I.Győztessé tettél

II.Ő ott él bennem 

 

2019.10.16 09:17

Legyél az Úr imádója! Mária a jobb részt választotta amit senki nem vehet el tőle! Borulj az Úr lábai elé tegyél le mindent elé, adj oda mindent amid van, imadd és csodáld őt csak Ő az egyetlen aki méltó az imádatra! Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem.Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”
Lukács 10:41‭-‬42 HUNB

2019.10.10 11:22

GYERE ÉS KÖVESS ENGEM! Igazán akarod követni Jézust! Akarod követni Jézust?! Ez az első kérdés. És ez a nehéz! Igazán akarni! Akarsz? Te is akarsz? Igazán akarsz? Mindent Feladva akarsz? Feladva az egész életed mindened amid van? Feladod értem az életed, ahogy én feladtam érted mindent? ELVESZÍTED ÉRTEM AZ ÉLETED HOGY MEGTALÁLD EGY ÖRÖK ÉLETRE Vállalva mindent ami a kovetesemnel együtt jár akár a halált is én értem! Szeretsz úgy mint Én Szeretlek Téged! Aki szeret megtartja parancsolataimat! Az parancsolatom nem nehezek! Mert akit szeretsz, annak már nem parancsból engedelmeskedsz, hanem azért, mert szereted. De nézzük tovább, hogy mit jelent Jézust követni:Máté evangéliuma 10,38„És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Az én igám könnyű az én terhem gyönyörűséges! 

Szeretnél Teljesen Megváltozni? Csak Isten szeretete képes atformalni ne is próbálkozz mással nem fog menni, minden erőfeszítésed hiábavaló lesz! Ahhoz, hogy feltétel nélkül szeretni tudj el kell fogadnod a feltétel nélküli szerelmet, mert adni csak abból tudsz ami a rendelkezésedre all, mégpedig egy végtelen szerelem forrást találsz meg Istenben! Isten Szenvedélyesen Szeret Téged! Ahhoz, hogy megismerd az Ő szerelmét, szíve melysegeit, titkait át kell adnod magad teljesen, hogy azzá válj aki Ő, hogy az Ő dicsőségét szemlélve elvaltozz dicsőségről, dicsőségre Uram kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet", mi ténylegesen azt kérjük; Atyám, nyilvánítsd meg magad nekem, hogy ki is vagy?" Most nem sietek,
most nem rohanok,most nem tervezek,

2019.09.25 13:46
Szerelmesem az Enyém és Én az Övé vagyok!

Az Úr személyes kapcsolatra hív, akard Őt megismerni tedd Őt az első helyre! A Legfontosabb megismerni Őt! Vonulj félre velem, Jöjj velem szerelmesem! Csókoljon meg engem szája csókjaival! Szerelmed jobb a bornál, jó illata van olajodnak, neved, mint a kiöntött olaj; ezért szeretnek téged a leányok. Vigyél engem magaddal, fussunk, vezess a szobádba, királyom! Ujjongva örüljünk veled, emlegessük bornál is jobb szerelmedet, méltán szeretnek téged!
Énekek 1:2‭-‬4 HUNB Én szerelmesemé vagyok, és ő is utánam vágyódik. Jöjj hát, szerelmesem, menjünk ki a mezőre, háljunk a ciprusok közt! Menjünk korán a szőlőkbe, nézzük meg, fakad-e a szőlő, kinyílt-e virága, virágoznak-e a gránátalmafák? Ott ajándékozlak meg szerelmemmel.
Énekek 7:11‭-‬13 HUNB

2019.05.28 14:41
Ahogyan az Anya vigasztalja gyermekét....

Ezt mondja az Úr:

A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. Milyen házat akartok építeni nekem, és milyen helyen kellene tartózkodnom? Hiszen mindent az én kezem alkotott, így keletkezett minden – így szól az Úr. Mert én arra tekintek, aki nyomorult és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli.Bizony, ezt mondja az Úr: Folyamként árasztom rá a békességet, mint megáradt patakot, a népek gazdagságát. Megszoptatnak, karjukon hordoznak, és térdükön ringatnak benneteket. Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket: Jeruzsálemben kaptok vigasztalást!
Ézsaiás 66:12‭-‬13 HUNB

Vegyétek figyelembe, hogy aki kevés magot vet a földbe, az kevés termést is fog aratni! Aki pedig bőven veti a magokat, annak az aratása is bőséges lesz. Mindenki annyit adjon bele a gyűjtésbe, amennyit előre elhatározott. Ne adjon senki kényszerből, se úgy, hogy később megbánja. Azt az embert szereti Isten, aki szívesen és jókedvűen ad. Mert ő képes rá, hogy rátok zúdítsa minden kegyelmét, és elárasszon jóságával. Annyira meg tud áldani benneteket, hogy minden körülmények között mindent bőségesen megkapjatok, amire csak szükségetek van. Sőt, még azon felül is, hogy bőségesen adakozhassatok a rászorulóknak. Amint meg van írva:

Isten azt akarja, tudd és hidd, hogy Ő szeret téged a nehézségek közepette is, a felhők fölött is ragyog a nap.

Nos, ki tudja közületek, hogy Isten szereti-e? Hányan hisztek benne, hogy Isten szeret titeket?
Ez azt jelenti, hogy hisztek ebben a szeretetben. Ezt nem elég tudni, hinni is kell benne.

A bűneid miatti teljes és összes haragja Jézusra hullott a kereszten. Tehát azt akarja, tudd és hidd, hogy Ő soha nem büntet már meg, mert Jézus elhordozta helyetted a büntetést. Amikor ezredszerre is elrontod a dolgokat és nem érzed magad méltónak, tudd és hidd, hogy mennyei Atyád még mindig megajándékoz azzal, hogy nem ítél el.Nos, tudjátok, mennyire szerette Isten a Fiát. Isten megnyitotta egyszer a Mennyországot és lenézett a Földre, amikor Jézus vízzel megkeresztelkedett. Csak, hogy mindenki biztosan tudja, hogy őt nem a bűnei miatt keresztelték meg, Isten jól hallhatóan szólt: "Ez az én szeretett fiam, akiben nekem örömöm telik." Isten szerette a fiát, de tudnotok kell, hogy feláldozta értetek. Figyeljetek! "Aki saját fiát sem kímélte, hanem feláldozta miértünk." Hogy is ne adna, vele, önként, ajándékba mondjátok, "önként, ajándékba" bármit? 


2018.01.24 09:58

A Jó Pásztor /Tanulságos Történet Mindenkinek/

Volt egyszer egy jó pásztor, aki igazán törődött a juhaival. Éjjel nappal vigyázott rájuk, zöld legelőkre vitte, hűs forrásokhoz vezette őket. Mikor megszomjaztak, hűs legelőkre vezette őket, mikor tűzött a nap keresztül vezette a juhait a sivatagon és a hófúváson. Olyan helyekre is elvitte őket ahová nem akartak menni. A Jó Pásztor azt monda Kövessetek engem a legjobb barátotok vagyok. Olyan helyre vezetlek titeket ahol az élet nem ér véget.
De az egyik juh nagyon szerette a világot és csak játszani akart, ezért elfordult a jó pásztortól és elcsatangolt…útnak indult, hogy megnézze mit talál és az ő kis báránykája követte őt. Felmásztak egy magas domb tetejére a szép látvány izgalomba hozta őket. A kis bárány hangot hallott a bozótból, melyből egy kígyó szemei villantak elő, mindketten nagyon megrémültek, mert nem volt ott a jó pásztor. A kisbárány megtántorodott és leesett a szikláról. A juh anya leszaladt a domb aljára. Csak sírt és sírt mert a gyermeke 


A Biblia képe szerint az apa olyan, mint egy pásztor, aki úgy vezeti a családját, mint a pásztor a rá bízott nyájat.Tekints a gyermekedre úgy, mint Istentől kapott ajándékra, ne pedig úgy, mint saját tulajdonodra. Ha úgy látod gyermekedet, mint Isten ajándékát, érezni fogod a felelősséged, hogy jól sáfárkodj vele. „Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” (Zsolt 127:3).

2017.04.27 10:13

 

 

 

book-623163_1920.jpg

Bizd magad Istenre!

 

A szikláról zuhanó János elkapott egy faágat. De alatta 300 méter mélység. Kapaszkodik, és elkezd kiabálni: Segítség, segítség! Van ott fent valaki?
Egyszer csak egy hangot hall:
János, János, hallasz engem?
Igen hallak, itt vagyok lent. Ki vagy te és hol vagy?
Én az Úr vagyok János, én mindenütt ott vagyok!
Istenem, kérlek segíts rajtam! Megígérem, ha segítesz lejutni innen, akkor soha többé nem vétkezem, életem hátralevő részében téged foglak szolgálni!
Lassabban az ígéretekkel János! Előbb hadd szedjelek le innen! A következőt kérem tőled, jól figyelj!
Bármit megteszek Uram, csak mondd, hogy mit tegyek!
Rendben! Engedd el az ágat!
Micsoda?

2017.04.27 10:28

Miért van szenvedés?

 

 

guess-attic-837156_640.jpgEgy ember elment levágatni a haját, és megigazíttatni a szakállát.
Ahogy a fodrász dolgozni kezdett, kellemes beszélgetésbe elegyedtek. Sok mindenről szót ejtettek, végül szóba került Isten is, mire a fodrász határozottan kijelentette: 
"Én nem hiszem hogy Isten létezik."

 

Mekkora Isten az életedben?


Egy kisfiú megkérdezte az apukájától: 
– Apu, mondd, mégis mekkora Isten? 
Az apa ezt hallva az égre pillantott, és mert ott meglátott egy repülőt, visszakérdezett: 
– Szerinted milyen nagy az a repülő? 
A fiú így válaszolt: 
– Hát kicsi, apa! Alig ­látom...

 

 

Mindannyian bűnösök vagyunk ezt elismerhetjük!
A bűn szolgálatáért a jogos fizetség a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban"Róma 6:23
Tehát van reménységünk ő Pedig Jézus Krisztus! János 14:6 "Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak rajtam keresztül.Róma 10:9

Ne engedjünk az okkultizmusnak és a spiritizmusnak, ne forduljunk Jósokhoz, mert kaput nyit a démonikus erőknek!

A Biblia több helyen is említi a varázslókat, mágusokat, jósokat, főleg az Ószövetségi részben. Kerüld az okkult praktikákat, pl. horoszkópok, spiritiszta könyvek, agykontroll, new age, meditáció, és hasonló tanok könyveit. "Mert mind útálja az Úr, aki ezeket míveli, és az ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előtted. A Sátán igaz állításokkal is dolgozik néha. Egyrészt van úgy, hogy egy igazság nyilvánosságra hozatalának még nem jött el az ideje, pillanatnyilag csak zavart keltene. Ilyen eseteket többször említ az Evangélium, amikor Jézus nem engedi, hogy az általa kiűzött gonosz lelkek elmondhassák, hogy Õ Isten fia. (Pl. Lk 4,41 )" 

Meghalnál Krisztusért vagy elfutnál?

 

run-634702_640.jpgTedd fel a kérdést magadnak, miután elolvasod ezt a bejegyzést – Elfutnál?

Egyik vasárnap délelőtt a templomban Istentiszteletet tartottak. Az 500-600 (templomlátogató) létszámú gyülekezet meglepődve tekintett két váratlanul betoppanó vendégre…Mindketten felöltözve talpig feketébe és mindegyiknél egy automata géppisztoly.

Egyik így kiáltott: „Bárki, aki úgy gondolja, hogy megéri Krisztusért hogy kapjon egy golyót, maradjon ülve.” Az énekkar azonnal kirohant… Az előljárók közül is megfutamodtak… És a nagyobb része a jelenlévőknek is elment…Az 500-600 hívő emberből csak 20-an maradtak.

Az egyik fegyveres férfi ezután körülnézett… és a lelkészre tekintve ezt mondta: “Jól van tiszteletes, megszabadítottuk a képmutatóktól…Most már kezdheti a prédikálást. További szép napot!” A két idegen erre megfordult és elment…

Túl mély ez az üzenet hogy ne gondolkozz el rajta…

Nevetségesen könnyen dobják el Istent az emberek…

 

2017.04.27 10:20

Beszélő Fák!

 

environmental-protection-326923_640.jpgBeszélő fák! Egy tortenet melybol láthatjuk Isten képes valóra váltani az álmaid, mégha nem is ugy ahogy mi elgondoltuk, Istennek terve van veled!
Élt egyszer egy dombtetőn három fa. Gyakran beszélgettek, elmondták egymásnak álmaikat, vágyaikat.
Az első fa egyszer így szólt:
- Belőlem egy kincsesláda lesz. Megtöltenek majd arannyal, ezüsttel és sok sok drágakővel.
Külsőmet is megfaragják, mindenki csodálni fogja szépségemet.
A második fa is elmondta vágyát:
- Belőlem hatalmas hajót fognak ácsolni az emberek.

2017.11.07 11:16

Isten jelen van az életünk minden területén!

 

"Istenem, kérlek, szólj hozzám!", suttogta az ember.
És a réti pipis énekelni kezdett, - de az ember nem hallotta meg.
Így az ember kiáltott: "Istenem, kérlek, szólj hozzám."
Mennydörgés rázta meg az eget, és villámlás hasította ketté, - de az ember nem hallotta meg.
Az ember körülnézett és azt mondta: 

2017.04.27 10:24

Jézus meghalt Érted!

 

17884220_974408176022454_1588659634092112645_n.jpg

 

„Mindnyájan, akik erre jártok, nézzetek ide, és lássátok: Van-e oly fájdalom, mint az

 én fájdalmam?” (Jeremiás siralmai 1:12)

John Griffin, aki egy vasúti felvonóhidat kezelt a Mississippi folyó felett, egy napon magával vitte kisfiát is a munkába. Miután a hatalmas hidat felemelte, Griffin ebédelni ment, ám hirtelen meghallotta a Memphis Expressz füttyét, ahogy az átkelő felé robogott. A megfigyelőpontról leugorva az irányítókarhoz rohant. Lepillantva elállt a szíve dobbanása! Kisfia leesett a fogaskerekek közé, és az egyik lába beszorult. Kétségbeesetten próbált kitalálni valamilyen mentési tervet, de már nem volt idő. 

2017.11.22 12:38


Sokan küzdünk bizonytalanságérzettel, arra kérnék mindenkit, hogy ne versengjünk, ne hasonlítgassuk magunkat másokhoz, mert hasonlóak vagyunk ugyan, de nem egyformák, ne irigykedjünk a vagyonukra, a képességeikre és elért sikereikre. Ha összehasonlítom magam másokkal, mindig fogok találni nálam jobbat és rosszabbat is, de arra a feladatra, amire születtem, egyedül én vagyok tökéletes”. Az alma és a narancs is a legjobb gyümölcs a maga nemében, az összehasonlításnak nincs értelme, van, aki az egyiket, van, aki a másikat részesíti előnyben. 

 

Az Úr Jézus ezt tanítja: Amivel tele van a szív, azt szólja a száj. (Lukács 6, 45)
Az a tény, hogy mi emberek tudunk beszélni (Isten földi teremtményei között egyedüliként!) óriási kiváltság, hatalmas lehetőség, és súlyos felelősség.
Kicsiny testrészükkel, a nyelvükkel nagy kárt okozhatunk az egész életünket is beszennyezheti. A trágár szavak minden esetben trágár szavak, a hazugság mindenki szájából hazugság. Aki így beszél, az romlott szívű ember. A hazugság halálos méreg. A rágalmazás, fecsegés, illetve pletyka bűne “A rágalmazó titkokat fed fel, azért a fecsegővel ne barátkozz!”Tanácsolja a Biblia (a Példabeszédek 20:19-ben). A pletykás emberek vagy tovább adják mások titkát, vagy ártatlanul rágalmazzák embertársaikat. De minden esetben nagy kárt, sok bánatot, és félreértést okoznak.A családi életet és a közéletet egyaránt jótékonyan gyógyító tanítás a Hegyi Beszédben ez: A ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. (Máté 5:37)

2017.11.07 09:21

Aranyosi Ervin: Mikor leszek boldog?

 

 

Mikor leszek boldog?
– Amikor akarom!
Mikor nem a múltam
sebeit vakarom.
Mindnek megbocsátok,
ki ellenem vétett,
mert a vádaskodás
nem oszlat sötétet.

 

Mert tudom a dühöm,
haragom és mérgem,
lelkemet mérgezik,
s nem élhetek szépen.
Elvakultan nem jó
a világban járni,
nem enged álmodni,
kitárt szívvel látni!

 

2017.11.02 09:22
Dicsőség az Úrnak!

"Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Mt 25,21 11 Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazit? 12 És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek?"


A Hit Cselekedetek nélkül Holt

 

Az életemet a hitemre és a Szentírás tanításaira építettem fel. Ezek magabiztosságom, határozottságom és kitartásom forrásai. A hitem irányítja a tetteimet, egyensúlyt találok az elmémben, a testemben, a szívemben és a lelkemben.Minden ember úgy érzi, az ő terhei a legnehezebbek. Sokan úgy érzik, magukra maradnak a gondjaikkal, a problémáikkal, és sokan vannak olyanok is, akik nem látják a kiutat, akik nem rendelkeznek azzal az erővel, amelynek birtokában továbbléphetnének.
Nick Vujicic, a végtagok nélkül született szerb származású ausztrál fiatalember a világot járva, a saját példáján keresztül szembesíti az embereket azzal, hogy vannak, akik valóban komoly problémákkal küzdenek, mégsem adják fel. 

 

 

Mi az egyetlen megoldás az aggodalmaskodásra?

Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek – mennyei Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk? Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik? Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok?

Egy dolog ami nélkül előbb-utóbb szétesik a házasságod!
Nem sok embernek jut eszébe, de a legalapvetőbb emberi szükséglet közé tartozik ami nélkül, nem tudjuk megoldani a felmerülő problémáinkat, nem tudjuk fenntartani, ápolni a kapcsolatainkat az a 

Kik is valójában az angyalok, mi a szerepük a Biblia szerint?

Sokan tévesen ítélik meg az angyalokat, és néha Istenként imádják, Hozzá imádkoznak és áldják őket. Az angyalok Isten teremtményei, angyali sereg...sokan vannak...ne őket imádjuk.A Biblia szerint TILOS az angyalok imádata,CSAKIS ISTENT IMÁDHATJUK!

Egy dolog amiről felismerheted a hamis prófétát!

A legjobb módja a hamisság és a hamis tanítók elleni védekezésnek az, ha ismered az igazságot. "Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.
MInden tanitást vizsgáljatok meg, ha gyülekezetbe jársz nézz utána ki irányít valójában és mi szerint, milyen gyümölcsöket terem az a gyülekezet, mert a sátán bárány bőrbe bujt farkas képében jelenik meg.....
Ha még nem tartozol sehová, vagy éppen azon

2017.05.25 11:09

Adakozás előnyei!

"Mondd meg nekik, hogy használják pénzüket jó cselekedetekre. Bővelkedjenek a jótéteményekben és örömmel adakozzanak a szükségben lévőknek; legyenek mindig készek megosztani másokkal mindazt, amit Isten adományozott számukra. Ha így tesznek, valódi kincset gyűjtenek majd maguknak a mennyben.” (1 Timóteus 6:18-19)

Jób szenvedés történet tanulsága Az igazi kérdés Jób hite körül forog: vajon akkor is kitartóan bízik Istenben, amikor minden rosszra fordul?” (p. 599.).Hasonló a mi helyzetünk is, a szenvedéseink ugyanis formálnak minket, és közelebb visznek Istenhez. Ő pedig minden esetben, amikor hittel és bizalommal viseltetünk iránta a szenvedéseink közepette is, újabb és újabb győzelmet arat a Sátán fölött.
Legyél Hűséges a megpróbáltatások idején is, tartsd ki, mert bármi is történik Isten veled van soha sem hagy el, még ha ez nem is látszik, még ha nem tudod mi zajlik 

2017.05.17 10:37
Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú?

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. 10 Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól! 11 Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. 12 Áldott vagy te, Uram! Taníts meg rendelkezéseidre! 13 Ajkam fölsorolja szád minden döntését. 14 Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. 15 Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. 16 Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg. 17 Bánj jól szolgáddal, hogy élhessek, és én megtartom igédet. 18 Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. 19 Jövevény vagyok a földön, ne rejtsd el előlem parancsolataidat! Zsolt 119.

2017.05.08 13:38
Tisztelt apádat és anyádat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isten felszólít bennünket arra, hogy tiszteljük apánkat és anyánkat. Olyan fontosnak tartja a szülők tiszteletét, hogy a Tízparancsolatban is előírja (2Móz 20:12), majd az Újszövetségben megismétli „Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. ’Tiszteld apádat és anyádat’ ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez ’hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.’” (Ef 6:1-3) A szülők tisztelete az egyetlen parancs a Bibliában, amelyhez a hosszú élet ígérete kapcsolódik. Aki tiszteli a szüleit, áldott lesz (Jer 35:18-19),

2017.05.05 10:58

A Vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az majd mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek” Jn 14:26, Őbenne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. efez. 1-13

 

Mivel védhetjük ki a sátán támadásait?

 

18073315_1415130058544115_874286673_n.jpgMivel védhetjük ki a Sátán támadásait?

Az Isteni fegyverzet első eleme az Igazságszeretet mellvasa, megigazulás páncélját is öltsük magunkra
Békesség saruja, hit pajzsa, Üdvösség sisakja és
a Lélek kardja amely Isten Élő és Ható Szava ezek segítségével védhetjük ki az ellenség ellenünk irányult 

Megtéréshez illő gyümölcs

 

szolo.pngTeremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt.

Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Zsolt 80,9-12 ; Ézs 5,1 2 Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Fil 1,9-11 3 Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Ef 5,26 4 Maradjatok énbennem, és én tibennetek. 

2017.04.27 13:40

Élő víz forrása

 

Jézus az élő viz forrása, ő a Kőszikla!
„Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot.” Zsoltár 36,10
„ Azt hogy egy pohár víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell!”
Természetünknél fogva szomjazunk a vízre és nem unjuk meg, újra és újra kell!

2017.04.27 10:53

 

koszikla.jpg

 

 

Annak lesz jövője azt mondja a Szentírás, aki az életét Krisztusra a Kősziklára alapozza, akinek az alapja Jézus Krisztus, és így hoz döntéseket. Előre megmondta Jézus, hogy az övéit megpróbálja. hogy az ötvös is addig égeti az ezüstöt és az aranyat, amíg az a legtisztábban meg nem csillan.

Ne féljünk attól, hogy Jézus leéget rólunk sok mindent az 

Honlap készítés